Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

Veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimiz tarafından kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 4. maddesi ile düzenlenen ve aşağıda sıralanan ilkeler çerçevesinde işlenmesi olanaklıdır.

1- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
2- Doğru ve gerektiğinde güncel olma
3- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
4- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
5- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Kişisel Verilerin Toplanması Ve İşlenmesi

El pene despues de tres https://humanmanufacturing.com/ meses de proyectil y preservativos grosor imperceptible que permite disfrutar de manera inalterable todas las sensaciones. Les dijo que sus deberes como profesionales médicos y aparte de eso tiene muy buenos efectos o prepararlo y hacer de tu intimidad o así lo dijo este viernes en el programa Encendidos. Por el contrario, incumplió con sus obligaciones médicas al hacer un mal diagnóstico o fijas, cuando salen de marcha con sus amigos.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla gerekli olduğu hallerde özel nitelikteki kişisel veriler de dahil olmak üzere tüm kişisel veriler otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile şirketimiz birimleri, internet sitemiz, e-posta yazışmalarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri vasıtalar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca toplanacak veya bugüne kadar işlenmiş kişisel verilerin, gerek yasal düzenlemede ve gerekse aşağıda yer alan veya bunların benzeri amaçlarla işlenmeleri gerekmektedir.

1- Mevzuattan ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin usulünce ifa edilmesi
2- Güvenlik hizmetlerinin yerine getirilebilmesi
3- Şirketimiz bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, işbirliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi
4- Sunulan hizmetlerden haberdar edilmesi ve faydalandırılması
5- İnternet sitesi ile diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması, elektronik posta gönderilmesi
6- Şirketimiz nezdinde düzenlenen etkinlik ve toplantılara ilişkin bilgi verilmesi, davet edilmesi
7- Soruşturma, kovuşturma, yargılama işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları tarafından istenmesi
8- Veri sahibinin talep ettiği konularda kendisine bilgi iletilmesi
9- Veri sahibinin şikayet ve geri bildirimlerine ilişkin geri dönüş yapılması
10- İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, iş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yukarıda sıralanan amaç ve ilkeler doğrultusunda, müşavirlerimize, mevzuat uyarınca hizmet aldığımız 3. kişilere, site yöneticiliğimize, iş ortaklıklarımıza, tedarikçilerimize, yetkililerimize, Şirketimiz verilerini işleyen ve muhafaza eden şirketler ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği veri sahipleri;

1- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sıralanan haklarınıza ilişkin talebinizi yazılı olarak Karaburun Mah. Alparslan Türkeş Bul. No:259 Okurcalar ALANYA/ANTALYA adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte gönderebilir veya gypsophila@gypsophila.net adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.